[Email protected] +44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (USA) kontakt | FAQ |

Zasady i Warunki

Umowa użytkownika witryny do świadczenia usług online
Umowa użytkownika na świadczenie usług online („niniejsza umowa”) zawarta jest między TD The Market Publishers, Ltd. („Firma”) a dowolnym klientem (klientami), o których każdy może tutaj mówić indywidualnie „ Party ”lub łącznie jako„ Strony ”. Niniejsza Umowa opisuje warunki, na jakich Firma świadczy usługi („Usługi”) na rzecz Klienta, który wyraził chęć korzystania z naszej strony internetowej („Strona internetowa”). Korzystanie z Witryny i Usług przez Klienta oznacza pełną akceptację, bez wykluczenia, poniższych warunków, które odnoszą się do wszystkich osób i / lub podmiotów uzyskujących dostęp do Witryny z dowolnego powodu. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki niniejszej Umowy, nie korzystaj z Witryny i Usług.
Oprócz warunków, niniejsza Umowa zawiera następujące załączniki:
- Dodatek 1. Zasady postępowania na stronie internetowej
- Dodatek 2. Warunki użytkowania strony internetowej
1. Definicje.
W rozumieniu niniejszej umowy następujące terminy mają następujące definicje:
za. „Firma” oznacza TD The Market Publishers, Ltd. spółka (która jest podmiotem prawnym podlegającym jurysdykcji Republiki Cypryjskiej), a także jej następcy prawni lub cesjonariusze.
b. „Strona internetowa” oznacza stronę internetową Spółki, która służy technicznym wsparciem informacyjnym Stron niniejszej Umowy i która znajduje się pod następującym adresem: MarketPublishers.com.
do. „Użytkownik (użytkownicy)” oznacza jakikolwiek podmiot (podmioty) lub osobę (osoby) korzystające z Usług Witryny w dowolnej formie i / lub zarejestrowane w Witrynie.
re. „Klient (-y)” oznacza dowolnego Użytkownika (-ów) składającego Zamówienie zgodnie z warunkami Standardowych Procedur wskazanych w Witrynie.
mi. „Deweloper” lub „Badacz” oznacza osobę fizyczną lub prawną, której Raport jest wyświetlany w Witrynie.
fa. „Strony” obejmują dowolną firmę, klienta (-ów), programistę lub użytkownika (-ów) na podstawie niniejszej umowy.
sol. „Raport (y)” oznacza pełny raport z badania rynku, przegląd analityczny lub inne produkty lub materiały z badania rynku przygotowane przez Dewelopera.
h. „Zamówienie (zamówienia)” oznacza instrukcję lub instrukcję o charakterze publicznym lub prywatnym związaną z zakupem Raportu (raportów) przez Klienta (klientów) i złożoną na stronie internetowej zgodnie ze Standardowymi procedurami składania zamówień wskazanymi na stronie internetowej . Osoba fizyczna lub prawna, która złożyła Zamówienie, jest uważana za Klienta zgodnie z niniejszą Umową.
ja. „Usługi dodatkowe” oznaczają usługi odpłatne świadczone przez Firmę na rzecz użytkownika (użytkowników).
jot. „Standardowe procedury strony internetowej” oznaczają technicznie i logicznie realizowany przebieg działań i rutynowych działań wspierających współpracę między Stronami w ramach niniejszej Umowy.
k. „Zasady postępowania na stronie internetowej” oznaczają zasady regulujące wszystkie możliwe interakcje między użytkownikami na stronie internetowej (patrz Załącznik 1 do niniejszej Umowy).
l. „Warunki korzystania z witryny” oznaczają zasady określające sposób składania zamówień w witrynie (patrz załącznik 2 do niniejszej umowy).
2. Cel niniejszej umowy
Niniejsza Umowa ma na celu zapewnienie Użytkownikowi (użytkownikom) możliwości składania Zamówień w Witrynie i przekazywania Raportów Klientom za pośrednictwem miejsca Witryny i / lub innych zasobów ludzkich / technicznych dostępnych dla Firmy i / lub jej partnerów.
3. Zawarcie niniejszej umowy
1. Po kliknięciu przez użytkownika przycisku „Zarejestruj się” lub „Zarejestruj się” znajdującego się na dole strony rejestracyjnej strony internetowej, niniejsza Umowa wchodzi w życie w stosunku do tego użytkownika. Rejestrując się, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy.
2. Każde użycie przez Użytkownika zasobów i Usług Witryny oznacza, że ​​Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich warunków określonych w niniejszej Umowie.
4. Prawa klienta
Z zastrzeżeniem standardowych procedur witryny internetowej klient ma prawo do:
1. złóż zamówienie;
2. opracować i wyjaśnić warunki świadczenia usług, konsultując się ze Spółką;
3. otrzymać raport (y);
4. zamówić Usługi dodatkowe;
5. anulować Zamówienie przed jego przetworzeniem, z zastrzeżeniem Regulaminu witryny i niniejszej Umowy.
5. Obowiązki klienta.
1. Klient przestrzega wszystkich warunków niniejszej Umowy i zasad postępowania na stronie internetowej.
2. Klient nie może składać Zamówień, które mogą naruszać przepisy obowiązujące w kraju rejestracji Klienta.
3. Klient nie będzie obchodził Firmy poprzez umieszczanie jakichkolwiek danych kontaktowych (w tym między innymi numeru telefonu, adresu pocztowego, adresu e-mail lub innych danych komunikacyjnych wspomagających kontakt) w dowolnym obszarze Witryny z otwartym publicznym dostępem, jeśli dane te mogą zostać wykorzystane dla bezpośredniego połączenia między Klientem a Deweloperem bez udziału Firmy;
4. Klient zapewni Spółce prawo do korzystania bez żadnych kosztów z informacji umieszczonych przez Klienta lub Użytkownika w Witrynie, z zastrzeżeniem zasad poufności opisanych w klauzuli 7 niniejszej Umowy.
5. Klient niniejszym wyraża zgodę na zobowiązanie się w dobrej wierze do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z korzystania z Usług i Usług dodatkowych oferowanych w Witrynie.
6. Klient nie będzie stosował żadnego oprogramowania, robota, urządzenia ani innego zautomatyzowanego lub ręcznego procesu do monitorowania, kopiowania lub innego publicznego wyświetlania jakiejkolwiek zawartości Witryny bez pisemnej zgody Firmy.
7. Klient nie będzie kopiować, przesyłać, prezentować, reprodukować, zmieniać, rozszerzać, rozpowszechniać (w tym dystrybucję publiczną), przekształcać w inne powiązane produkty (pochodne) ani w żaden inny sposób wykorzystywać w celach komercyjnych lub innych treści Witryny (w całości lub w dowolna część) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Firmy.
8. Klient nie będzie używał żadnych urządzeń, oprogramowania ani innych środków, które mogłyby zakłócać działanie Witryny zgodnie ze Standardowymi Procedurami.
9. Klient nie będzie angażował się w żadne działania, które stanowią nieuzasadnione lub nadmierne obciążenie infrastruktury Witryny.
10. Klient powinien upewnić się co do zgodności Raportu ze swoimi oczekiwaniami i wymaganiami przed złożeniem zamówienia.
6. Prawa firmy
Firma zastrzega sobie prawo do:
1. nakładać, anulować i zmieniać, według własnego uznania, opłatę za Usługi dodatkowe, z zastrzeżeniem klauzuli 7 niniejszej Umowy;
2. edytować i / lub usuwać wszelkie wkłady, komentarze lub inne wpisy (w tym Zamówienia) złożone przez Użytkownika (-ów), jeżeli wpisy te naruszają i / lub są sprzeczne z niniejszą Umową, naruszają przepisy obowiązujące w kraju (krajach) Użytkownika i Firma, a także w innych przypadkach według uznania Spółki;
3. wykorzystywać i rozpowszechniać wszelkie dane dostarczone przez Użytkowników, z zastrzeżeniem klauzuli 12 niniejszej Umowy. Wykorzystanie takich danych opiera się na prawach niewyłącznych i jest zwolnione z ograniczeń czasowych i geograficznych.
4. odmówić dostępu, odmówić odpowiedzi lub w inny sposób ograniczyć korzystanie z Witryny, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie.
7. Obowiązki firmy.
1. Firma zapewni każdemu Użytkownikowi indywidualnie autoryzowany dostęp do informacji wyznaczonych dla tego Użytkownika. Jednak ze względu na charakter połączeń internetowych i sieciowych, Firma nie może i nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności ani szybkości dostępu do Witryny.
2. Firma niniejszym wyraża zgodę na przyjmowanie, przetwarzanie i składanie Zamówień w Witrynie.
3. Firma będzie świadczyć Usługi dodatkowe na rzecz użytkowników, z zastrzeżeniem dokonanej płatności.
4. Firma należycie zapewni wymagane wsparcie w celu utrzymania interakcji i wzajemnych transakcji między Stronami, z zastrzeżeniem niniejszej Umowy.
5. W przypadku nałożenia / zmiany / anulowania płatności za Usługi dodatkowe, Firma powiadomi o tym Użytkowników z wyprzedzeniem, zmieniając odpowiednie dokumenty i publikując specjalne powiadomienia w odpowiednich obszarach Witryny. W przypadku jakichkolwiek zmian w warunkach niniejszej Umowy lub Regulaminu strony internetowej, należy zastosować powyższą procedurę powiadamiania. W stosownych przypadkach można zastosować bezpośrednią pocztę e-mail.
6. Firma nie ujawnia żadnych informacji (w tym adresów e-mail) uzyskanych od Użytkowników stronom trzecim w celu zapobiegania wszelkim „spamowaniu” (niechcianych i niechcianych wiadomości e-mail).
8. Zobowiązania stron
1. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia lub naruszenia warunków niniejszej Umowy, Strony zgadzają się przestrzegać przepisów ustawodawczych stosowanych w krajach ich lokalizacji (rejestracji).
2. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za autentyczność i ważność danych przekazywanych do Spółki zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w krajach ich lokalizacji (rejestracja)
3. W przypadku, gdy Firma dowie się o poważnym naruszeniu przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy, Firma, według własnego uznania, może nałożyć na takiego użytkownika następujące sankcje: ostrzeżenie, ostrzeżenie i ograniczenie dostępu do strony internetowej, dostęp do strony internetowej zakończenie. Taki użytkownik jest informowany o sankcjach za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub telefonu.
9. Ograniczenie odpowiedzialności
1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub aktualność raportów zakupionych przez użytkowników za pośrednictwem strony internetowej. Firma nie zobowiązuje się do aktualizacji informacji zawartych w Witrynie.
2. Firma jest odpowiedzialna za interakcje Użytkowników tylko wtedy, gdy Firma jest bezpośrednio zaangażowana w faktyczną transakcję między Użytkownikami.
3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i legalność informacji udostępnianych przez użytkowników i publikowanych online lub w inny sposób dystrybuowanych za pośrednictwem strony internetowej.
4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę przez Użytkowników podatków nakładanych przy zakupie Raportów lub zamówieniu Usług dodatkowych.
5. Firma nie może i nie gwarantuje w następujących przypadkach, pod warunkiem że takie okoliczności są poza kontrolą Spółki: działanie Witryny ulegnie awarii, opóźnienia w świadczeniu Usług, utrata informacji, danych lub zdjęć znajdujących się na jej komputerach, spowodowana sprzętem i oprogramowaniem awarie i / lub błąd ludzki. Podkreślając to, Firma dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby wyeliminować takie opóźnienia, przerwy lub straty.
10. Semestr
1. Oferty online wynikające z niniejszej Umowy obowiązują bez ograniczeń i obowiązują do momentu ich rozwiązania.
2. Okresy, w których Raporty będą dostarczane, są wskazane na stronie opisu raportu i / lub uzgodnione bezpośrednio z Klientami podczas omawiania Zamówienia.
3. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Raportu Firma odpowiednio informuje Klienta. Ponadto Strony uzgadniają nowy termin dostarczenia Raportu lub decydują o anulowaniu Zamówienia.
11. Sposób zamawiania i płatności
1. Firma przyjmuje Zamówienie po wypełnieniu przez Klienta specjalnego formularza na Stronie Internetowej, a funkcjonariusze Spółki sprawdzają poprawność złożenia Zamówienia i potwierdzają Zamówienie środkami technicznymi. W takim przypadku Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia. Przetwarzanie zamówienia i jego płatność podlegają „Warunkom korzystania z witryny”.
2. Firma akceptuje jako ważne formy płatności: SWIFT, karty kredytowe, systemy płatności elektronicznych Moneybookers i Web Money.
3. Dostawa Raportu do Klienta jest realizowana dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty za Raport.
4. W przypadku zamówienia Usług dodatkowych Użytkownik dokonuje płatności za nie w taki sam sposób, jak za zamówiony Raport.
12. Poufność
1. Informacje podane przez użytkownika podczas rejestracji pozostają ściśle poufne dla wszystkich stron trzecich innych niż partnerzy użytkowników w konkretnych umowach. To samo dotyczy informacji użytkownika uzyskanych podczas edycji danych kontaktowych. Firma nie przekaże tych informacji innym stronom, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa.
2. Powyższa odpowiedzialność wskazana w klauzuli 12.1 nie ma zastosowania do pseudonimów użytkownika (lub pseudonimów) oraz do informacji, które Użytkownik wyraźnie pokazał jako otwarty do publicznego dostępu w odpowiednich częściach i formularzach Witryny.
3. Powyższa odpowiedzialność wskazana w klauzuli 12.1 nie ma również zastosowania do informacji o zachowaniu użytkownika na stronie internetowej, a także do komentarzy i uwag zgłaszanych przez użytkownika w odpowiednich obszarach strony i związanych z witryną lub innymi użytkownikami
4. Użytkownik nie ujawnia swojego hasła osobom trzecim. Jeśli informacje o haśle staną się dostępne dla stron trzecich, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło. W przeciwnym razie Firma nie ponosi odpowiedzialności za Usługi świadczone na rzecz Użytkownika.
5. Użytkownik nie ujawnia stronom trzecim informacji na temat innych Użytkowników, które Użytkownik zebrał z Witryny lub za jej pośrednictwem.
13. Gwarancja
Każda ze stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a także za warunki i zasady publicznie zadeklarowane i / lub uzgodnione bezpośrednio ze swoim partnerem (partnerami).
14. Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu na podstawie niniejszej Umowy, jeżeli takie niepowodzenie lub opóźnienie jest spowodowane warunkami niezależnymi od niego, tj. Okolicznościami siły wyższej, w tym między innymi Działaniami Boga.
2. Strona dotknięta okolicznościami siły wyższej niezwłocznie powiadomi drugą stronę (w tym faksem) o charakterze, charakterze i przewidywanym czasie trwania tych okoliczności, a także wskaże, na które obowiązki mają wpływ, i dostarczy wystarczające potwierdzenie okoliczności siły wyższej. Jeżeli należycie powiadomienie nie powiedzie się, nie można dochodzić odpowiedzialności z powodu okoliczności siły wyższej.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, które uniemożliwiają którejkolwiek ze Stron wykonywanie jej obowiązków zgodnie z niniejszą Umową, terminy, do których zaplanowane jest wypełnienie zobowiązań do wykonania, zostaną przedłużone na okres równy czasowi, w którym takie okoliczności są skuteczne . Jeżeli okoliczności siły wyższej są skuteczne przez okres dłuższy niż dwa miesiące, Strony, na wniosek Strony, uzgodnią dalsze sposoby zawarcia i / lub rozwiązania niniejszej Umowy.
15. Zakończenie
1. Użytkownik może jednostronnie zakończyć wykonywanie niniejszej Umowy, informując Administrację witryny telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W takim przypadku Użytkownik automatycznie traci prawo do korzystania z Usług świadczonych przez Witrynę.
2. Firma, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy, każdej konkretnej usługi oferowanej w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, w tym między innymi: naruszenia powyższych warunków, nieprzestrzegania wskazówek Administracji witryny, niedokończenia transakcje, nadużycie jakichkolwiek metod, narzędzi lub usług, wulgaryzmy, obelgi rasowe, mowa nienawiści i destrukcyjne zachowania.
16. Różny
1. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa do Raportów zakupionych przez Użytkownika pozostają własnością Dewelopera. Obieg zakupionych raportów jest dozwolony tylko w firmie użytkownika lub wyłącznie w celach niekomercyjnych. „Cele niekomercyjne” w niniejszym dokumencie oznaczają cele, które nie są na korzyść jakiejkolwiek komercyjnej strony trzeciej. Użytkownik nie przekaże Raportu, w całości lub w części, stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Dewelopera.
2. Niniejsza Umowa podlega prawu Republiki Cypryjskiej.
3. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą Umową powinny być najpierw rozstrzygane na drodze pozasądowej w drodze negocjacji. Jeśli spory lub roszczenia odnoszą się wyraźnie do jakości Raportu (raportów), Użytkownik skieruje takie roszczenia bezpośrednio i wyłącznie do Dewelopera.
4. Jeżeli jakiekolwiek spory, rozbieżności lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub odnoszące się do niej, w tym dotyczące jej wykonania, naruszenia, rozwiązania lub nieważności, nie zostaną rozstrzygnięte zgodnie z klauzulą ​​11.2, sprawa ta powinna zostać rozstrzygnięta w sądzie Republiki Cypr.
5. Firma może zmienić niniejszą Umowę w dowolnym momencie, publikując zmienioną wersję niniejszej Umowy w Witrynie. Ponadto Firma będzie publikować powiadomienia o często odwiedzanych obszarach Witryny. Wszystkie zmienione warunki stają się automatycznie skuteczne po ich opublikowaniu, chyba że zaznaczono inaczej.
6. W przypadku braku zgody na zmienioną wersję niniejszej Umowy Użytkownik może jednostronnie zakończyć wykonywanie niniejszej Umowy, informując Administrację witryny telefonicznie lub e-mailem. W takim przypadku Użytkownik automatycznie traci prawo do korzystania z Usług świadczonych przez Witrynę. Jeśli Użytkownik nadal korzysta z Usług Witryny w jakikolwiek sposób, oznacza to, że zgadza się na zmienioną (nową lub aktualną) wersję niniejszej Umowy.
7. O ile nie określono inaczej, wszystkie wiadomości do administracji strony internetowej należy przesyłać pocztą elektroniczną na następujący adres: [Email protected]
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie wiadomości do Użytkownika należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji.
17. Szczegóły kontaktu
The Market Publishers Ltd.
Office 101, 87-89 Griva Digeni & Nikolaou Center, Limassol, Cypr
Dodatek 1 do umowy użytkownika witryny internetowej dotyczącej usług online
Zasady postępowania na stronie internetowej
1. Witryna jest własnością firmy.
2. Użytkownicy przekazują firmie informacje w następujący sposób:
za. wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej;
b. wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej;
do. komunikowanie się z innymi użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej.
re. umieszczanie danych w dowolnym dostępnym obszarze Witryny;
mi. wysyłanie wiadomości e-mail do firmy.
3. Informacje przesłane przez użytkownika (użytkowników) do firmy nie mogą:
za. być fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
b. być w celu oszustwa, oszukiwania lub nadużyć;
do. naruszać własności osób trzecich, tajemnic handlowych lub prywatności;
re. zawierać dane naruszające honor, godność lub reputację biznesową;
mi. pociągać za sobą oszczerstwa i / lub groźby w stosunku do kogokolwiek lub w inny sposób budzić zastrzeżenia;
fa. zachęcać lub akceptować nienawiść rasową lub działalność przestępczą;
sol. zawierać wulgaryzmu, treści dla dorosłych, przekleństw i innych języków, które mogą obrażać;
h. przenosić wirusy komputerowe lub inne programy komputerowe, które mogą powodować szkody, nieuprawniony dostęp, bezprawne przechwytywanie / przywłaszczanie danych z dowolnego systemu, zawłaszczanie samego systemu (w całości lub częściowo), niezatwierdzone pozyskiwanie danych osobowych lub innych (w tym danych będących własnością Firma i włączona do Witryny);
ja. sprzyjać działaniom szkodliwym dla Spółki i Witryny, w tym działaniom, które mogą prowadzić do częściowego lub pełnego zakończenia usług świadczonych przez Internet i innych dostawców usług.
jot. zawierać materiały reklamowe, chyba że uzgodniono inaczej z Firmą.
k. w przeciwnym razie łamią prawo i zasady postępowania na stronie.
4. Informacje udostępniane między Użytkownikami, w tym dane wyświetlane w często odwiedzanych obszarach Witryny i przesyłane na zasadzie Użytkownik-Użytkownik, nie obejmują danych kontaktowych, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe i adresy e-mail lub inne dane, które mogą pomóc w bezpośrednim powiązanie między Klientem a Deweloperem w celu obchodzenia Firmy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są płatne reklamy zamieszczane przez użytkownika w ramach umowy z firmą.
5. Użytkownik niniejszym przyznaje Spółce prawo do korzystania, bez żadnych kosztów dla Spółki, ze wszystkich danych dostarczonych przez Użytkownika do Spółki (dane te mogą obejmować istniejące i przyszłe prawa własności intelektualnej). Wykorzystanie tych danych podlega warunkom niniejszej Umowy; takie wykorzystanie opiera się na prawach niewyłącznych i jest zwolnione z ograniczeń czasowych i geograficznych. Firma może przyznać powyższe prawa stronom trzecim.
6. Firma ma prawo do zastosowania dowolnego nośnika pamięci (który obecnie istnieje i może pojawić się w przyszłości) do obsługi danych dostarczonych przez Użytkowników. Wykorzystanie tych danych podlega warunkom niniejszej Umowy.
Dodatek 2 do umowy użytkownika witryny internetowej dotyczącej usług online
Regulamin strony użytkowania
1. Dołącz
1. W celu złożenia Zamówienia i korzystania z innych Usług oferowanych przez Firmę za pośrednictwem Witryny wymagana jest rejestracja w Witrynie.
Zarejestrowani klienci uzyskają:
- prawo do złożenia Zamówienia i zakupu Raportów za pośrednictwem Witryny;
- dostęp do informacji o nowych i nadchodzących wpisach;
- pełne uczestnictwo w programie zniżek na nagrody dla klientów;
- spersonalizowane usługi.
2. Zamawianie
Zamawianie odbywa się następującymi metodami:
A. Online na stronie internetowej MarketPublishers.com
Kliknij 'Dodaj do koszyka”na stronie z raportami, które chcesz kupić. W rezultacie wybrane raporty zostaną dodane do koszyka. Następnie możesz złożyć ostateczne zamówienie, klikając „Ccholera„. Zostaną zaoferowane dostępne metody płatności. Wybierz odpowiedni i postępuj zgodnie z następnymi instrukcjami. Twój osobisty konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu godziny 24 i zrealizuje dostarczenie Raportu (raportów) na wskazany adres.
B. Przez telefon +44 20 8123 2220 (Europa), +1 732 587 5005 (USA)
Jeśli masz pytania dotyczące naszych raportów lub chcesz złożyć zamówienie, zadzwoń do naszego Centrum Wsparcia pod numerem + 1 732 587 5005.
C. E-mailem [Email protected]
Możesz wysłać wiadomość z zamówieniem na nasz e-mail: [Email protected]. Proszę podać tytuł (y) raportu, adres dostawy, dane bankowe i preferowaną metodę płatności. Twój osobisty konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu godziny 24 i zrealizuje dostarczenie raportu (raportów) na wskazany adres.
3. Raporty niestandardowe
Zgodnie z życzeniem klienta, raport może być „dostosowany”.
Jeśli Klient zamierza zamówić raport niestandardowy, należy skorzystać z formularza znajdującego się w odpowiednim obszarze Witryny lub wysłać list opisujący to Zamówienie na następujący adres: [Email protected]. Proszę podać krótki opis wymaganego raportu, adres dostawy, dane bankowe i preferowaną metodę płatności. Twój osobisty konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu godziny 24 i zrealizuje dostarczenie Raportu (raportów) na wskazany adres.
4. Informacje wysyłkowe
Dostarczenie raportów do klienta odbywa się w następujący sposób:
A. E-mailem (w formie elektronicznej)
Raport w formie elektronicznej (format PDF) zostanie przesłany na Twój adres e-mail. Standardowy okres dostawy wynosi 24 godzin, ale w wielu przypadkach możliwa jest dostawa ekspresowa w ciągu 2 godzin. W przypadku wyjątkowo pilnego Zamówienia skontaktuj się ze swoim osobistym konsultantem lub zadzwoń do Centrum Wsparcia, a my dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje wymagania.
Uwaga: Strefy czasowe mogą nieznacznie wpłynąć na okres dostawy. Godziny pracy naszej firmy: 8.00 - 18.00 GMT-0 (strefa czasowa w Wielkiej Brytanii), ale pewna liczba naszych naukowców znajduje się w innych strefach czasowych, co może powodować pewne opóźnienia w komunikacji.
B. Dostawa poczty
Wersja papierowa (i / lub CD-ROM) raportu może zostać wysłana na Twój adres pocztowy (firma obecnie używa DHL lub EMS jako partnerów wysyłkowych). W sprawie stawek za wysyłkę skontaktuj się z osobistym konsultantem.
5. Metody Płatności
Następujące metody płatności są używane do opłacenia raportu (raportów):
A. Płatności przelewem bankowym (SWIFT)
Po złożeniu zamówienia kliknij „Faktura”, aby otrzymać fakturę zawierającą odpowiednie dane bankowe i listę zamówionych raportów.
Płatność jest dokonywana w USD. Jeśli wymagana jest płatność w innej walucie, skontaktuj się ze swoim osobistym konsultantem, który przygotuje odpowiednie dokumenty.
Uwaga: Przelewy SWIFT mogą potrwać 2-3 dni, które należy wziąć pod uwagę przy zamawianiu raportów.
B. Karta kredytowa
Obecnie firma akceptuje karty kredytowe Visa, MasterCard, American Express i Diners Club jako ważne formy płatności.
Uwaga: Pamiętaj o prowizji 5.5% od każdej transakcji. Wskazane jest korzystanie z płatności kartą kredytową tylko w nagłych przypadkach.
C. Systemy płatności elektronicznych: Moneybookers i Web Money
Jeśli zdecydujesz się na użycie jednego z tych systemów płatności, wskaż wybrany system w opcjach płatności i postępuj zgodnie z następnymi instrukcjami.
6. Moment dostawy
Raport jest dostarczany dopiero po otrzymaniu pełnej płatności.
7. Załączone dokumenty
Do celów księgowych możemy dostarczyć klientowi fakturę w oryginalnych i / lub innych odpowiednich dokumentach.
Skontaktuj się ze swoim osobistym konsultantem w sprawie wszystkich problemów związanych z przygotowaniem dokumentów.
8. Program rabatowy z nagrodami dla klientów
Zarejestrowani Klienci mogą wziąć udział w Programie zniżek z nagrodami dla klientów i uzyskać następujące karty rabatowe z nagrodami (punktami):
Karta Premium
Po zakupie raportu i zalogowaniu się na stronie internetowej MarketPublishers.com, otrzymasz kartę rabatową z nagrodami znaną jako Karta Premium, który pozwoli Ci kupić wszystkie dalsze gotowe raporty ze zniżką 5%.
Karta firmowa
Aktywni klienci korporacyjni mogą otrzymać specjalne Karta firmowa, co pozwoli im uzyskać rabat 10% na zakup gotowych raportów i rabat 5% na badania rynku na zamówienie.
Klienci, którzy składają corocznie nie mniej niż 5 Zamówienia, mogą się kwalifikować.
Karta VIP
Klienci korporacyjni z dużą liczbą zamówień mogą uzyskać Karta VIP, co zagwarantuje im rabat 15% na gotowe raporty i rabat 10% na badania rynku na zamówienie.
Klienci, którzy składają rocznie nie mniej niż zamówienia 25, mogą się kwalifikować.
Dodatek 3 do umowy użytkownika witryny internetowej dotyczącej usług online - ZAMÓWIENIA / POLITYKA ZWROTU
Po złożeniu zamówienia na produkt wymieniony na naszej stronie internetowej płatność za ten produkt staje się należna i należna natychmiast. Niezależnie od faktu, że produkt nie zostanie wysłany, dopóki pieniądze nie zostaną w całości odebrane, jesteś zobowiązany zapłacić TD The Market Publishers, Ltd. wszystkie pieniądze należne na podstawie zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia musimy zakupić produkt od wydawcy, przetworzyć płatność i zorganizować wysyłkę. Z powodu tego elementu pracy żałujemy, że nie można anulować zamówienia po jego złożeniu. TD Market Publishers, Ltd. nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedotrzymanie naszych zobowiązań wynikających z naszej umowy z Tobą, jeżeli takie opóźnienie lub awaria wynika z jakiejkolwiek przyczyny, która jest poza naszą rozsądną kontrolą.
Charakter sprzedawanych informacji oznacza, że ​​TD The Market Publishers, Ltd. nie może zaakceptować zwrotów produktów po ich wysłaniu.
Jako dystrybutor treści publikowanych i dostarczanych przez strony trzecie, TD The Market Publishers, Ltd. nie ma kontroli redakcyjnej nad tymi treściami. Takie treści wyrażają opinie, porady, usługi, oferty, oświadczenia lub inne informacje autorów, a nie TD The Market Publishers, Ltd.
Dodatek 4. Polityka prywatności
Firma bardzo poważnie podchodzi do kwestii prywatności użytkownika. Niniejsza polityka prywatności została opracowana w celu ochrony informacji zebranych od Użytkowników Witryny.
Serwer WWW witryny określa nazwę domeny i adres IP każdego użytkownika, ale nie adres e-mail. Pliki dziennika witryny gromadzą i przechowują informacje o nazwie domeny. Firma śledzi także informacje zbiorcze na stronach i funkcjach, do których użytkownicy mają dostęp.
Firma nie sprzedaje takich informacji osobom trzecim. Informacje zebrane w ten sposób mogą być wykorzystywane wyłącznie do audytów wewnętrznych, analiz statystycznych, rozwoju produktu i działań sprzedażowych związanych z reklamą. Firma może ujawniać informacje o użytkowaniu witryny stronom trzecim wyłącznie łącznie.
Subskrybenci treści subskrypcji, a także Usług dodatkowych, proszeni są o podanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko, firma). Firma nie udostępnia tych informacji stronom trzecim.
Dodatek 5. Zgodność z RODO

Niniejsza zaktualizowana Polityka prywatności rozszerza sposób, w jaki TD The Market Publishers, Ltd. i jej spółki zależne gromadzą i wykorzystują informacje od użytkowników naszej witryny https://marketpublishers.com i / lub dowolnej strony internetowej hostowanej w tej domenie (razem „Witryna”) obsługiwany przez TD The Market Publishers, Ltd i / lub stronę internetową jej podmiotów zależnych. Witryna oraz wszystkie produkty i usługi oferowane przez TD The Market Publishers, Ltd. podlegają niniejszej Polityce prywatności.

Kluczowe punkty RODO

RODO to nowe prawo dotyczące prywatności danych. Parlament Europejski przyjął RODO w kwietniu 2016, począwszy od maja 25. Wszystkie firmy zajmujące się danymi osobowymi i prywatnymi obywateli UE powinny być zgodne z RODO. Zawiera przepisy wymagające od przedsiębiorstw ochrony danych obywateli UE w przypadku transakcji, które mają miejsce w państwach członkowskich UE. Niezależnie od tego, czy firma sprzedaje firmom lub konsumentom, czy też jest fizycznie obecna w UE, dotyczy danych rezydentów UE, firma musi spełniać wymogi RODO.

Dane osobowe lub informacje umożliwiające identyfikację

Wobec Firmy RODO mają do czynienia z danymi osobowymi (PII). Istnieją trzy kategorie danych osobowych: ogólne dane osobowe, wrażliwe dane osobowe lub dane dotyczące działalności przestępczej. Większość firm sprzedających zajmuje się ogólnymi danymi PII, takimi jak imię i nazwisko, adres (który obejmuje adres fizyczny lub adres IP), stanowisko i inne podobne informacje. Firmy wymagają zgody na gromadzenie i przetwarzanie ogólnych danych osobowych, nadal należy podjąć dodatkowe środki w celu gromadzenia i wykorzystywania wrażliwych danych osobowych i danych dotyczących działalności przestępczej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO osoby, których dane dotyczą - osoby, których dane są przechowywane - mają osiem szczególnych praw:

Prawo do reklamacji

Prawo do przenoszenia danych (nowe)

Prawo dostępu osoby, której dane dotyczą

Prawo do sprostowania lub sprzeciwu wobec danych

Prawo do bycia zapomnianym lub poinformowanym

Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji

Prawo do inspektora ochrony danych (DPO) jako zabezpieczenia (nowe)

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jakie dane osobowe gromadzimy?

TD Market Publishers, Ltd. gromadzi dane osobowe, jeśli Ty (lub organizacja, dla której pracujesz) kupujesz lub korzystasz z naszych usług, prosisz o informacje, rejestrujesz się na wydarzenie, zapisujesz się na biuletyn elektroniczny, prosisz o wsparcie klienta lub korespondencję z nami.

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe o tobie:

 • Informacje o tożsamości: twoje imię, nazwisko, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, nazwa firmy, stanowisko.
 • Informacje kontaktowe: adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów, strona internetowa firmy i faks.
 • Informacje finansowe i transakcyjne: informacje dotyczące płatności, szczegóły dotyczące płatności na rzecz i od ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które kupujesz od nas.
 • Informacje techniczne: adres protokołu internetowego (IP), dane do logowania, typ i wersja przeglądarki, lokalizacja, system operacyjny i platforma oraz identyfikatory urządzeń i plików cookie na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do tej witryny i naszych innych produktów internetowych.
 • Informacje o profilu: nazwa użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia złożone przez ciebie lub w imieniu organizacji, twoje zainteresowania, preferencje, opinie.
 • Informacje marketingowe i komunikacyjne, informacje o użyciu: informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług, twoich preferencjach w otrzymywaniu od nas materiałów marketingowych.
 • Inne informacje dotyczące Ciebie, które możesz nam przekazać, na przykład w korespondencji, którą nam wysyłasz.

Gromadzimy również dane osobowe od stron trzecich, takich jak nasi partnerzy i współpracownicy, oraz publicznie dostępne strony internetowe, aby utrzymać proces dostarczania produktów i usług związanych z badaniem rynku.

Jak gromadzone są informacje?

Informacje o Tobie można zebrać w następujący sposób:

Bezpośredni kontakt z Tobą w sprawie zapytań i sprzedaży, gdy podasz nam swoje dane kontaktowe, dane dotyczące płatności w celu przygotowania faktur, kiedy złożysz zamówienie online, komunikujesz się z nami za pośrednictwem poczty, telefonu, e-maila lub w inny sposób. Przekazujesz nam te informacje za Twoją zgodą, a także następujące sposoby:

 • założenie konta na naszej stronie internetowej
 • prośba o przesłanie informacji marketingowych
 • przekazując nam informacje zwrotne na temat naszych produktów lub usług
 • przekazanie nam swoich danych kontaktowych, aby pomóc nam w korzystaniu z naszych produktów
 • interakcja z nami podczas wydarzeń i spotkań

Podając te informacje, masz możliwość interakcji lub komunikacji z nami lub naszymi usługami.

Zautomatyzowane interakcje z naszą witryną internetową, gdzie możemy automatycznie gromadzić dane techniczne o działaniach związanych z przeglądaniem, wyposażeniu i wzorcach. Te dane osobowe można gromadzić za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii.

Zewnętrzne lub publicznie dostępne źródła, w których dane osobowe można uzyskać z:

 • Nasz partner handlowy lub inna firma, z którą możemy utrzymywać relacje biznesowe lub umowne. Na mocy umowy z twoim pracodawcą lub organizacją możemy być zobowiązani do przetwarzania twoich danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z tej umowy lub wykonania naszych praw wynikających z tej umowy.
 • Dostawcy usług technicznych, płatniczych i dostawczych, którzy przechowują nasze dane w UE i poza nią.
 • Firmy ankietowe i marketingowe z siedzibą w UE i poza nią
 • Dostawcy usług analitycznych, w tym dostawcy spoza UE
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe z publicznie dostępnych zasobów.

Jak wykorzystywane są zebrane informacje?

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone. Większość gromadzonych danych osobowych wykorzystujemy do realizacji naszych usług i do odpowiadania na zapytania. Zebrane dane mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w celu poprawy i administrowania naszą Witryną oraz w celu poprawy doświadczenia klientów.

Przetwarzamy zebrane dane osobowe w następujących celach:

 • Aby przetwarzać transakcje: możemy wykorzystywać dane osobowe, gdy użytkownik składa zamówienie, aby zrealizować nasze usługi i przekazać odpowiednie informacje o naszych innych produktach. Informacje są udostępniane stronom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi lub za zgodą użytkownika. Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 • W celu administrowania i ulepszania witryny: udostępniamy treści i promocje w celu informowania o interesujących materiałach oraz gromadzenia informacji i opinii, które otrzymujemy od Ciebie.
 • Aby zbadać wygodę użytkowników i je poprawić: aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług i zasobów, możemy przetwarzać informacje indywidualnie lub agregować.
 • Aby poprawić obsługę klienta: Twoje informacje pomagają nam skuteczniej reagować na żądania obsługi klienta i potrzeby wsparcia.
 • W celu organizacji korespondencji: wykorzystujemy adresy e-mail otrzymywane od użytkowników, aby przesyłać im informacje i aktualizacje dotyczące ich zamówień, a także odpowiadać na ich zapytania i prośby lub dostarczać aktualnych informacji o naszych innych produktach.

Jak chronimy informacje?

TD The Market Publishers, Ltd. korzysta z odpowiednich technologii, zasad, procesów i procedur w celu ochrony danych osobowych. Dostosowujemy nasze zasady i procedury bezpieczeństwa informacji do norm międzynarodowych i regularnie je aktualizujemy, aby odzwierciedlić zmiany w przepisach i potrzebach biznesowych.

Zapewniamy środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, hasło, informacje o transakcjach i dane przechowywane na naszej stronie internetowej).

Wrażliwa i prywatna wymiana danych między Witryną a jej Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacji SSL i jest szyfrowana i chroniona podpisami cyfrowymi. Zakładamy środki mające na celu ochronę przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem lub ujawnieniem danych, nakładamy odpowiednie ograniczenia na dostęp do danych osobowych. Korzystamy z umów i przeglądów bezpieczeństwa, aby żądać od naszych zewnętrznych dostawców, usługodawców i ich podwykonawców, aby chronić wszelkie dane osobowe, które są im udostępniane zgodnie z naszymi zasadami i procedurami bezpieczeństwa.

Komu udostępniamy informacje?

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkowników, chyba że otrzymamy na to zgodę. Możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc nam wypełniać nasze obowiązki biznesowe i Witrynę lub zarządzać działaniami w naszym imieniu. Bez zgody możemy udostępniać ogólne dane zbiorcze na temat odwiedzających i użytkowników naszym partnerom biznesowym, reklamodawcom w celach przedstawionych powyżej, informacje te nie są powiązane z żadnymi osobistymi danymi identyfikacyjnymi.

Jak długo przechowujemy dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, rachunkowych lub sprawozdawczych. Kiedy nie potrzebujemy już twoich danych osobowych, bezpiecznie je usuwamy lub niszczymy.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe zgodnie z czasem określonym przez wiele czynników, w tym cel, w jakim wykorzystujemy te informacje oraz nasze obowiązki wynikające z innych przepisów.

Te kryteria 3 określają okres przechowywania twoich danych osobowych:

 • Zapytania. W przypadku zapytań informacje od Ciebie zostaną zachowane, w tym informacje podane w imieniu organizacji, dla której pracujesz.
 • Wymagania prawne i / lub regulacyjne. W przypadku wymagań prawnych lub regulacyjnych dokładnie rozważymy, czy Twoje dane osobowe muszą być przechowywane po upływie okresu opisanego powyżej.
 • Roszczenia Będziemy przechowywać niektóre z twoich danych osobowych przez okres, w którym Ty lub osoba trzecia może wnieść roszczenia przeciwko nam.

wyjątki:

Wymagasz od nas przechowywania twoich danych osobowych przez okres dłuższy niż podany przez nas okres przechowywania;

Wymagasz usunięcia informacji (tam, gdzie ma to zastosowanie) i nie ma potrzeby ich przechowywania w związku z dowolnymi powodami dozwolonymi lub wymaganymi przez prawo;

Wnoszimy lub bronimy roszczenia prawnego lub innego postępowania w okresie, w którym przechowujemy Twoje dane osobowe, zachowamy Twoje dane osobowe, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone i nie będą możliwe żadne dalsze odwołania; także w ograniczonych przypadkach, gdy istniejące lub przyszłe przepisy prawa lub sąd lub organ regulacyjny wymagają od nas przechowywania twoich danych osobowych przez okres inny niż podany.

Strony internetowe osób trzecich

W naszej Witrynie można znaleźć reklamy lub inne treści, które odnoszą się do witryn i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie mamy kontroli nad treściami ani linkami pojawiającymi się na tych stronach i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane na tych stronach. Te witryny i usługi mogą mieć własne zasady dotyczące prywatności i obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja na dowolnej innej stronie internetowej, w tym witrynach powiązanych z naszą Witryną, podlega warunkom i zasadom tej witryny. Ponadto wspomniane strony internetowe i zasoby mogą się ciągle zmieniać.

Prawo użytkownika do rezygnacji

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail, prosimy o poinformowanie nas i wysłanie wiadomości e-mail na adres [Email protected] Gdy tylko chcesz, abyśmy poprawili lub pominęli zapisy zawierające twoje dane osobowe, zorganizujemy je jak najszybciej; jeszcze przez pewien czas, gdy przetwarzamy Twoje dane, możesz otrzymywać komunikaty.

Zmiany / aktualizacje polityki prywatności

Aby zachować zgodność ze zmieniającymi się przepisami i najlepszymi praktykami, niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona i zaktualizowana w dowolnym momencie. Gdy to zrobimy, powiadomimy odwiedzających naszą Witrynę i wykorzystamy wszelkie środki, aby informować użytkowników o tym, jak zbieramy i chronimy dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i rozważanie naszych powiadomień informacyjnych.

Twoja akceptacja tych warunków

Akceptujesz tę politykę, korzystając z tej witryny. Przestań korzystać z tej witryny, jeśli nie wyrażasz zgody na te zasady. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszej polityce zostanie uznane za akceptację tych zmian.

Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z nami na wszelkie pytania dotyczące twoich praw w związku z twoimi danymi osobowymi, niniejszą Polityką prywatności, praktykami na tej stronie, kontaktami z tą witryną, napisz do nas na adres [Email protected] lub kontakt przez numer telefonu + 44 20 8123 2220 (UK).